Pravidla facebookové soutěže „váleček“ Dřevotéka.cz 3. 2. 2019

Pořadatel

 • Pořadatelem facebookové soutěže s názvem „váleček“ na facebookové stránce „Dřevotéka“ je eshop s dřevěnými výrobky drevoteka.cz zastoupena panem Lukášem Izaiášem IČO: 87355116, DIČ: CZ9003225627 se sídlem: Dřevařská 852/6, 602 00 Brno (dále jen "Pořadatel")
 • Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

Jak soutěžit

 • Termín konání soutěže je od 3. února 2019 do 10. února 2019 
 • Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v Evropské unii, v případě zaslání příspěvků osobami mladšími 18 let musí být příspěvky nebo emaily zaslané pořadateli doplněny kontaktem na zákonného zástupce.
 • Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře na facebookovou stránku „Dřevotéka“, pod soutěžní příspěvek, a který musí současně být nebo se stát fanouškem facebookové stránky Dřevotéka.
 • Každý soutěžící uvede pod soutěžní příspěvek, který bude mít připojená i tyto pravidla, svůj tip na vlastní gravírování.
 • Každý soutěžící, se může zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře, který může v průběhu soutěžního týdne kdykoliv upravit.

Výherci

 • Výherce soutěže bude určen dle celkového množství uveřejněných „lajků“ nebo „to se mi líbí“ pod svým soutěžním příspěvkem.
 • Výherce bude nejpozději do následujícího dne po skončení soutěže, pod konkrétním soutěžním příspěvkem kontaktován pořadatelem a vyzván, aby pořadateli sdělil prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, nebo emailu, jak si výhru vyzvedne.
 • Pakliže bude správných odpovědí v průběhu konání soutěže v konkrétní den více, vylosuje ze správných odpovědí výherce počítač. Nestanoví-li to mechanika soutěže jinak.
 • Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů od oznámení výhry, propadá výhra pořadateli.

Ceny

 • Výhra je stanovena jako věcná a to gravírovaný váleček podle svého motivu, který soutěžící uvedl ve svém příspěvku v soutěžím příspěvku na facebookové stránce společnosti Dřevotéka.
 • O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku nebo emailem.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 • Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Práva a povinnosti pořadatele

 • V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 • Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 • V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra pořadateli.
 • Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 • Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 • Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 • Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.
 • V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 • Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

V Praze, dne 3. 2. 2019