Pravidla facebookové soutěže Advent

Pravidla advetní facebookové soutěže Dřevotéka.cz 29. 11. 2018

 

Pořadatel

 • Pořadatelem facebookové soutěže s názvem „Adventní facebooková soutěž“ na facebookové stránce „Dřevotéka“ je eshop s dřevěnými výrobky drevoteka.cz zastoupena panem Lukášem Izaiášem IČO: 87355116, DIČ: CZ9003225627 se sídlem: Dřevařská 852/6, 602 00 Brno (dále jen "Pořadatel")
 • Soutěž není nikterak sponzorována, spravována nebo přidružená k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

 

Jak soutěžit

 • Termín konání soutěže je od 1. Prosince 2018 do 24. Prosince 2018.
 • Soutěže se mohou zúčastnit všichni, kteří jsou v době konání soutěže starší 18 let a mají trvalé bydliště v České nebo Slovenské republice. V případě účasti osoby mladší 18 let se u výhry předpokládá zastoupení zákonným zástupcem.
 • Do soutěže se uživatel obvykle zapojí přidáním komentáře na facebookovou stránku „Dřevotéka“, pod soutěžní příspěvek.
 • Každý soutěžící spočítá, tipne přesný nebo přibližný odhad kostek, dřevěných obdélníčků dle soutěžní otázky, která bude každý den jiná, uveřejněná každý den na facebookovém profilu Dřevotéka, a uvede jej pod konkrétní příspěvek určený ke konkrétnímu dni.
 • Dny 1. -14. 12 soutěžící tipuje množství kostek na obrázcích.
 • Dny 15. – 17. 12. soutěžící tipuje počet dřevěných obdélníčků.
 • Dny 18. 19. 12. soutěžící tipuje počet kostek na obrázcích.
 • Dny 20. – 23. 12. soutěžící tipuje počet dřevěných obdélníčků.
 • 12. soutěžící tipuje počet kostek na obrázku. K dispozici má čtyři úhly stejného kostkoviště.
 • Každý soutěžící, se může v rámci jednoho soutěžního dne, zapojit pouze jednou (není-li výslovně uvedeno jinak). Obvykle přidáním pouze jednoho komentáře, který může v průběhu soutěžního dne do 22 h. toho samého dne kdykoliv upravit.
 • Soutěžící se může soutěže zúčastnit celkem 24 krát po celou dobu konání soutěže.

 

Výherci

 • Výherce soutěže bude určen dle přesného nebo alespoň přibližného tipu u přidružené soutěžní fotografie, která byla v každý den od 1. 12. do 24. 12. 2018 uveřejněná na facebookovém profilu Dřevotéka s názvem kostkoviště.
 • Výherce bude nejpozději do následujícího dne pod konkrétním soutěžním příspěvkem kontaktován pořadatelem a vyzván, aby pořadateli sdělil prostřednictvím soukromé zprávy na Facebooku, nebo emailu, jak si výhru vyzvedne.
 • Pakliže bude správných odpovědí v průběhu konání soutěže v konkrétní den více, vylosuje ze správných odpovědí výherce počítač. Nestanoví-li to mechanika soutěže jinak.
 • Nepřihlásí-li se soutěžící o výhru do 7 kalendářních dnů od oznámení výhry, propadá výhra pořadateli.

 

Ceny

 • Výhra je pro každý den stanovena u soutěžního příspěvku.
 • O přesném způsobu doručení výhry bude výherce informován soukromou zprávou na Facebooku nebo emailem.
 • Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je pořadatelem soutěže stanovena.
 • Na výhru nevzniká výherci právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.
 • Výherce bude jen jeden každý po sobě jdoucí den a to až do ukončení soutěže tj. 24. 12. 2018.

 

Práva a povinnosti pořadatele

 • V případě důvodného podezření z podvodu, zneužití a/nebo chyby týkající se řádného provozování soutěže, si pořadatel vyhrazuje právo ji ukončit či pozastavit, pozměnit tyto podmínky, prohlásit oznámení zaslaná výhercům za neplatná nebo bez oznámení a jakékoli náhrady zablokovat účast soutěžícím, kteří se účastní soutěže v rozporu s dobrými mravy.
 • Pořadatel neodpovídá za to, že výherce uvedl nesprávnou adresu. Pořadatel neodpovídá ani za jiné důvody, kvůli kterým výherce neobdržel výhru, pokud tyto důvody nespočívají na straně pořadatele.
 • V případě, že si výherce nevyzvedne v řádném termínu svou výhru na poště, propadá výhra pořadateli.
 • Bude-li mít pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu se soutěžními pravidly či dobrými mravy.
 • Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo měnit podmínky soutěže i v jejím průběhu bez předchozího upozornění.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů, schválení pravidel

 • Svou účastí v soutěži potvrzuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněn užít v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jako „občanský zákoník“), bezplatně jím uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníka soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o ochraně osobních údajů“), uděluje každý soutěžící pořadateli jakožto správci souhlas se zařazením osobních údajů nacházejících se na jeho facebookové stránce, popř. osobních údajů sdělených soutěžícím pořadateli v průběhu soutěže, v rozsahu jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště na území České republiky a e-mailová adresa (dále jako „údaje“), do databáze pořadatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, a to pro účely vyhodnocení soutěže, pro účely zveřejnění výsledků soutěže, pro marketingové a PR účely pořadatele, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, včetně zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a dále pro účely prokázání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro tyto účely, a to na dobu neurčitou s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle ustanovení § 11 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese pořadatele uvedené v záhlaví těchto podmínek odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 • Osobní údaje bude zpracovávat pořadatel, a to v elektronické podobě. Zabezpečení osobních údajů bude provádět pořadatel.
 • V případě pochybností o dodržování práv správcem se může soutěžící na pořadatele obrátit, případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.
 • Soutěže nejsou nikterak sponzorovány, spravovány nebo přidruženy k sociální síti Facebook. Účastník soutěže je srozuměn a bere na vědomí, že poskytuje své informace pořadateli soutěže a nikoliv sociální síti Facebook.

 

V Praze, dne 28. 11. 2018